Program odpadového hospodárstva obce

V zmysle zákona 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 1. 1. 2016 vznikla obciam, na území ktorých je ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov vyššia ako 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, povinnosť vypracúvať program odpadového hospodárstva (POH).

Obec je povinná predložiť vypracovaný program obce do štyroch mesiacov od schválenia programu odpadového hospodárstva kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu s ustanoveniami tohto zákona a so záväznou časťou programu príslušného kraja. Na základe našich informácií sú tieto plány krajov už na posudzovaní EIA a tým pádom sa dá očakávať, že v priebehu najbližších mesiacov budú schválené a účinné.

Následne je potrebné vypracovaný Program odpadového hospodárstva predložiť na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva a ten oznámi obci výsledok posúdenia do 30 dní od doručenia programu obce. Výsledok posúdenia je pre obec záväzný. Ak je výsledok posúdenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva kladný, obec:

  1. predloží program obce na posúdenie jeho vplyvu na životné prostredie, ak program obce podlieha tomuto posúdeniu, a následne po ukončení tohto posúdenia ho schváli,
  2. schváli program obce, ktorý nepodlieha posúdeniu vplyvu na životné prostredie.

Schválený program sa zverejní do 30 dní od schválenia na  webovom sídle obce.

Najdôležitejšie zmeny, ktoré sa dotknú samosprávy:

  • Obce musia vypracovať POH a predložiť na schválenie podľa § 6 ods. 5 zákona o odpadoch do štyroch mesiacov po tom, ako bude schválený POH kraja. POH obce  musí byť v súlade s novelizovaným § 4 zákona a  zodpovedať hierarchii odpadového hospodárstva (pričom je kladený dôraz najmä na predchádzanie vzniku odpadu a následne na prípravu na opätovné použitie, až potom nasleduje recyklácia, iné zhodnocovanie, napríklad materiálové zhodnocovanie a ako posledné zneškodňovanie).
  • Po novom budú mať obce možnosť vypracovať POH vo vzájomnej spolupráci, čím je možné výrazne uľahčiť túto povinnosť z hľadiska časovej a finančnej náročnosti (novelizovaný § 6 ods. 8 zákona).
  • Bude vydaná nová vyhláška, ktorá bude upravovať aj náležitosti POH obce.

Spoločnosť PROUNION a. s. samozrejme sleduje vývoj v tejto oblasti a v prípade Vášho záujmu Vás budeme informovať o povinnostiach, ktoré bude nutné splniť, aby sa Vaša obec vyhla prípadným sankciám zo strany štátnych orgánov a zároveň Vám ponúkame možnosť vypracovať program odpadového hospodárstva pre Vašu obec.

V prípade Vášho záujmu kontaktujte našu spoločnosť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *