Category Archives: Nezaradené

Envirofond

Environmentálny fond Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejnil informácie o aktuálne platných podporách formou dotácie. Jedná sa o činnosti: činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom činnosť L3: Zvyšovanie… Read more »

Výzva iROP

Dňa 06.12.2016 vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy. Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12  V rámci výzvy… Read more »

Výzva OP VaI – podnikatelia

Dňa 22.11.2016 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR výzvy na podporu začínajúcich a existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (nákup technológií, zavádzanie nástrojov elektronického podnikania a doplnkovo marketingové aktivity/zvyšovanie zručností a kompetencií… Read more »

Informačný seminár

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje pozvať na informačný seminár, ktorý nesie názov: Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy.Seminár sa uskutoční dňa 12.12.2016 vo Vinárni Drevaňa… Read more »

FAQ k Výzve č.20/PRV/2016

Centrálna jednotka NSRV SR dáva do pozornosti odpovede na otázky týkajúce sa Výzvy č.20/PRV/2016 podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a metodického pokynu… Read more »