Envirofond

ADMIN   24. januára 2017   Žiadne komentáre na Envirofond

Environmentálny fond Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejnil informácie o aktuálne platných podporách formou dotácie. Jedná sa o činnosti:

  • činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom
  • činnosť L3: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania

Adresa na dané dokumenty: http://www.envirofond.sk/sk/podpora/dotacie

V prípade záujmu o spracovanie daných dokumentov nás neváhajte kontaktovať.

Výzva iROP

ADMIN   13. decembra 2016   Žiadne komentáre na Výzva iROP

Dňa 06.12.2016 vyhlásilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy.

Kód výzvy:  IROP-PO1-SC121-2016-12 

V rámci výzvy sú oprávnené nasledovné aktivity:

B. Zabezpečenie moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenie informovanosti cestujúcich a zlepšenie informačného a oznamovacieho systému,
C. zlepšenie infraštruktúry verejnej osobnej dopravy tak, ako je uvedené v miestnych/regionálnych plánoch udržateľnej dopravy, ktoré budú vyvinuté.

Dátum uzavretia prvého hodnotiaceho kola : 15.03.2017

V prípade záujmu a otázok nás neváhajte kontaktovať.

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Dátum uzavretia: 19.01.2017

Účelom prvého kola výzvy je predloženie projektového zámeru na miestne príslušný sprostredkovateľský orgán – Samosprávny kraj, prípadne krajské mesto v závislosti od zaradenia podľa regionálnej územnej inovačnej stratégie. V tomto kole sa nejedná ešte o predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale o predloženie projektového zámeru, ku ktorému musí príslušná VÚC vydať hodnotiacu správu. Toto je závislé na prvotnom zaradení žiadateľa – obce/mesta v rámci  tzv. ukazovateľa Index investičnej účinnosti, v rámci tohto indexu je stanovená každým krajom minimálna hodnota, ktorú musí uchádzač splniť, zaradenie každej obce a splnenie indexu vieme preveriť. V prvej fáze je potrebné pripraviť architektonickú štúdiu spolu s rozpočtom, ktoré budú tvoriť súčasť projektového zámeru.

Najvýznamnejšou podmienkou výzvy je fakt, že žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu materskej školy minimálne o 10 miest t.j. vytvoriť, následne obsadiť a udržať vytvorenú kapacitu.

V rámci špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné aktivity:

  1. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania ;
  2. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
  3. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
  4. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
  5. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
  6. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

Žiadateľ rozširovanie kapacít materskej školy je povinný realizovať aktivitami pod písmenom a až c. Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z aktivít pod písmenom d. a e. Aktivitu f. nie je možné realizovať ako samostatnú aktivitu.

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa (obce): 5,00 % z celkových oprávnených výdavkov.

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto sú stanovené pevne prostredníctvom tzv.  benchmark: Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne:

  • vo výške 6 700 EUR (s DPH) na vytvorenie nových kapacít materskej školy pre 1 dieťa,
  • vo výške 2 500 EUR (s DPH) na zlepšenie existujúcich kapacít materskej školy pre 1 dieťa.

Ak dôjde v projekte k prekročeniu benchmarku budú tieto výdavky posúdené ako neoprávnené.

V prípade záujmu a otázok nás neváhajte kontaktovať.

Výzva OP VaI – podnikatelia

Dňa 22.11.2016 vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR výzvy na podporu začínajúcich a existujúcich mikro-, malých a stredných podnikov (nákup technológií, zavádzanie nástrojov elektronického podnikania a doplnkovo marketingové aktivity/zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov v súvislosti s inováciou produktu alebo výrobného procesu), a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte kontaktovať.

Informačný seminár

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si vás dovoľuje pozvať na informačný seminár, ktorý nesie názov: Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy.Seminár sa uskutoční dňa 12.12.2016 vo Vinárni Drevaňa (SNP 187, Tekovské Lužany) so začiatkom o 09.00 hod. Účasť je bezplatná. Počet účastníkov je limitovaný. Zmena programu vyhradená. V prípade Vášho záujmu je potrebné účasť potvrdiť najneskôr do 09.12.2016 jedným z  možných spôsobov: mailom na hanusovsky@prounion.sk alebo na telefónnom čísle: 0911 709 581.

Viac informácií nájdete v pozvánke s programom.

Seminár: Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj  si Vás dovoľuje pozvať na informačný seminár, ktorý je zameraný na PRV SR 2014-2020, iROP a verejné obstarávanie.  Seminár sa uskutoční dňa 25.11.2016 v priestoroch Penziónu Bažantnica (Starý Tekov). Viac informácií je možné získať v pozvánke s programom.

FAQ k Výzve č.20/PRV/2016

Centrálna jednotka NSRV SR dáva do pozornosti odpovede na otázky týkajúce sa Výzvy č.20/PRV/2016 podopatrenie 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a metodického pokynu pre zapracovanie Dodatku č.3 do stratégie CLLD. Odpovede poskytol riadiaci orgán pre PRV SR 2014-2020 (MPRV SR) v spolupráci s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Odpovede na otázky nájdete na webovom sídle Centrálnej jednotky NSRV SR na tomto webovom odkaze: http://nsrv.sk/index.php?pl=18&article=1217

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si Vás dovoľuje pozvať na pracovné stretnutie, ktoré je zamerané na problematiku Výzvy 20/PRV/2016. Pracovné stretnutie sa uskutoční dňa 10.11.2016 v priestoroch Penziónu Dolina (Horné Lefantovce). Viac informácií je možné získať v pozvánke s programom.

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj si Vás dovoľuje pozvať na na Konferenciu s názvom Podporujeme rozvoj vidieka. Uvedená konferencia je realizovaná v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom a je pod záštitou doc. Ing. Milana Belicu, PhD.,predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Konferencia sa uskutoční dňa 09.11.2016 v Kaštieli Mojmírovce.

Viac informácií nájdete v pozvánke s programom.