PARTNERI/PROJEKTY

Vládne inštitúcie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 • ex-ante hodnotenie Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
 • situačná analýza Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Ex – ante z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020

 • člen národného výboru pre Prioritnú oblasť 7 Dunajskej stratégie (Vedomostná spoločnosť)
 • člen Výboru pre Operačný program Výskum a inovácie 2014 – 2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

 • člen riadiaceho výboru  pre Prioritnú oblasť 8 Dunajskej stratégie (Konkurencieschopné malé a stredné podniky a klastrovanie)

Regióny, mestá a obce:

Trnavský samosprávny kraj

 • efektívne využívanie fondov EÚ v rámci Trnavského kraja vrátane Dunajskej stratégie – Kontrakt 2012/2013

Nitriansky samosprávny kraj

 • Rozvoj poľnohospodárskej a potravinárskej politiky v NSK

Mesto Nitra

 • využívanie odpadu ako obnoviteľného zdroja energie v NSK a regiónu Budapešť
 • zriadenie Nitrianskej energetickej agentúry, Inteligentná energia pre Európu

Mesto Liptovský Hrádok

 • zvýšenie kvality poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania, zvýšenie energetickej hospodárnosti zariadenia,  inklúzia detí s obmedzenou mobilitou a imobilných detí, zvýšenie počítačovej gramotnosti žiakov i verejnosti v súlade s požiadavkami informačnej spoločnosti, zvýšenie kvality a rozsahu doplnkových služieb

Dvory nad Žitavou

 • Premena tradičnej školy na modernú

Pukanec

 • zlepšenie energetickej efektívnosti prostredníctvom modernizácie systému verejného osvetlenia

Neverice

 • zlepšenie energetickej efektívnosti prostredníctvom modernizácie systému verejného osvetlenia

Jelšovce

 • Rekonštrukcia miestnej cestnej infraštruktúry

Kmeťovo

 • Infraštruktúra podporujúca rozvoj verejných služieb

Malé a stredné podniky vrátane poľnohospodárov:

Slovenská obchodná a priemyselná komora

 • CNCB – Cluster and Network Cooperation for Business Success in Central Europe – external expert

Ján Cibulka – CIBI

 • Nárast konkurencieschopnosti a postavenia na trhu spoločnosti Ján Cibulka – CIBI prostredníctvom transferu inovatívnych technologických celkov. (Linka na výrobu, balenie a automatické riadenie kvality pečených lupienkov, ktorá je charakterizovaná ako inovatívna a vyspelá technológia).

Bystrina SK, Ltd

  • Predmetom projektu bolo vybudovania modernej technológie na úpravu pitnej vody.

Poľno SME, s.r.o.

 • Modernizácia poľnohospodárskej techniky, skladovacích priestorov a technických budov

AGRO Divízia Selice

 • Výstavba kotolne na biopalivá a nákup technológie kotolne, rekonštrukcia čerpacej stanice, rekonštrukcia objektov živočíšnej výroby na sklad obilnín, nákup poľnohospodárskej techniky

Poľnohospodárske družstvo Neverice

 • Modernizácia PD Neverice so zameraním na plnenie noriem

MäsKo (Mäso-výroba a spracovanie)

 • Vybudovanie komplexného produkčného závodu s inovatívnymi technológiami a s automatizovanou prevádzkou vrátane prevádzkových súborov

VÍNO MATYŠÁK (výroba vína)

 • Komplexné riešenie kvality produkcie a diverzifikácia výroby v spoločnosti

Univerzity a výskumné organizácie:

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied

  • Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu

Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied

  • Nové mikrobiálne izoláty obsahujúce gény katabolických a detoxikačných dráh a ich využitie v biotechnológii

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

 • Komplexná revitalizácia a dobudovanie IKT sietí a techniky pre zlepšenie vzdelávacieho procesu na SPU
 • Prostredníctvom investícií do informačno-komunikačných technológií zlepšiť podmienky vzdelávacieho procesu na SPU v Nitre
 • Excelentné centrum ochrany a využívania agrobiodiverzity

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 • Rozvoj informačných a komunikačných technológií

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Podnikateľské a inovačné centrum

Steinbeis Europa Zentrum, Nemecko

 • NoGAP projekt – Prekonávanie rozdielov medzi výskumom, inováciou a vytváraním obchodnej , 7. RP
 • CLUSTRAT projekt – OP Central Europe
 • European Enterprise Network (Európska sieť na podporu podnikania) – partner

Innovation Forum – partner 

Mimovládne organizácie:

Združenie miest a obcí Slovenska

HELPS – „Bývanie a domáca starostlivosť o starších ľudí a zraniteľné skupiny občanov a stratégie miestnych partnerstiev v mestách strednej Európy“

Obviam regio

In Regio – Inštitút pre regionálny rozvoj

 • Informačná televízna kampaň „Náš región“
 • Vidiecky cestovný ruch – Informačná príručka pre slovenských podnikateľov
 • Vytvorenie informačnej databázy pre krížové plnenie v poľnohospodárstve
 • Ako na predaj konečnému spotrebiteľovi  – informačná brožúra

Medzinárodné organizácie:

Európska komisia

Svetová banka

Európska investičná banka

Agentúra Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj

United States Department of Agriculture

Klastre:

 • Únia klastrov Slovenska
 • NoGAP projekt
 • Clustrat projekt
 • V4Clusters
 • ClusterPoliSEE
 • Slovenský plastikársky klaster
 • IT Valley Košice
 • Automobilový klaster Slovenska
 • 1. slovenský strojársky klaster
 • BITERAP
 • LIPTOV Cluster
 • TURIEC Cluster
 • ORAVA Cluster
 • Tourism Cluster of Western Slovakia