RA NSRV SR

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj spája organizácie a správne orgány, ktoré sa podieľajú na rozvoji vidieka za účelom správnej a plynulej implementácie Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 v zmysle čl. 55 nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 o podpore rozvoja vidieka z EPFRV a čl. 5 Princíp partnerstva a viacúrovňová správa nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

Hlavným cieľom je:

 1. zvýšiť účasť zainteresovaných strán na vykonávaní rozvoja vidieka,
 2. zlepšiť kvalitu vykonávania programov rozvoja vidieka,
 3. informovať širšiu verejnosť a potenciálnych prijímateľov o politike rozvoja vidieka a o možnostiach financovania,
 4. podporovať inovácie v poľnohospodárstve, výrobe potravín, lesnom hospodárstve a vo vidieckych oblastiach.

Hlavné činnosti RA NSRV SR sú:

 • činnosti pokiaľ ide o zber príkladov projektov, ktoré zahŕňajú všetky priority programov rozvoja vidieka;
 • činnosti pokiaľ ide o uľahčovanie tematických a analytických výmien medzi zainteresovanými stranami v oblasti rozvoja vidieka, spoločné využívanie a šírenie zistení;
 • činnosti pokiaľ ide o poskytovanie odbornej prípravy a vytváranie sietí pre miestne akčné skupiny a najmä technickú pomoc pre spoluprácu medzi územnými celkami a pre nadnárodnú spoluprácu, uľahčenie spolupráce medzi miestnymi akčnými skupinami a vyhľadávanie partnerov pre spoluprácu;
 • činnosti pokiaľ ide o vytváranie sietí pre poradcov a služby na podporu inovácie;
 • spoločné využívanie a šírenie zistení z monitorovania a hodnotenia;
 • činnosti pokiaľ ide o komunikačný plán vrátane propagácie a informácií týkajúcich sa programu rozvoja vidieka po dohode s riadiacimi orgánmi a informácie a komunikačné činnosti zamerané na širšiu verejnosť;
 • činnosti na zabezpečenie účasti na činnostiach Európskej siete pre rozvoj vidieka a prispenia k nim.

Z hlavných cieľov a činností RA NSRV vyplývajú tieto špecifické ciele:

 • Zber a poskytovanie informácií
 • Vzdelávacie a informačné aktivity
 • Národná a nadnárodná spolupráca
 • Propagácia

Logá 2014 - 2020