REALIZOVANÉ AKTIVITY

cropped-Bez-názvu.pngV prípade záujmu o prezentácie, ktoré boli použité lektormi v rámci vzdelávacích a informačných aktivít, kontaktujte, prosím, regionálneho koordinátora NSRV SR pre Nitriansky kraj. Na vyžiadanie vám ich radi zašleme. 

„Klub mladých farmárov“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj spolupracovala so Združením mladých farmárov na Slovensku – ASYF na zrealizovaní podujatia zameraného na problematiku mladých farmárov a ich podporu z PRV SR 2014 – 2020. Podujatie sa uskutočnilo v Penzióne Ryba v Zlatnej na Ostrove koncom januára 2018 a zúčastnili sa ho najmä zástupcovia poľnohospodárskeho sektora, pričom väčšina účastníkov bola z radov mladých a malých farmárov. Počas podujatia zaznelo veľa konštruktívnych pripomienok a návrhov na zlepšenie situácie a postupov v danej problematike.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

Propagačné aktivity RA NSRV SR pre Nitriansky kraj (rok 2017)

V roku 2017 pripravila Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj propagačné video zamerané na aktuality Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a činnosť RA NSRV SR v roku 2017. Zaujímavosťou propagačného videa bola prezentácia vybraných aktivít regionálnej antény. Zároveň sme zabezpečili aj vysielanie videa v regionálnej TV.

Celé video si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=4qW2kwYysYI&feature=youtu.be

Koncom roka 2017 boli členom NSRV SR z Nitrianskeho kraja zaslané stolové kalendáre na rok 2018, ktorý prostredníctvom fotografií priblížil činnosť Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj v uplynulom roku. Náhľad stolového kalendáru si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: Kalendár 2018

Novianska adventná remeselná nedeľa

Dňa 10. 12. 2017 realizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj aktivitu pod názvom „Novianska adventná remeselná nedeľa“. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo šikovným a zručným remeselníkom, ľudovým umelcom venujúcim sa tradičným ľudovým remeslám i producentom tradičných vianočných pochúťok a špecialít z regiónu poskytnúť možnosť prezentácie. Regionálny koordinátor NSRV SR pre Nitriansky kraj počas celej aktivity poskytoval informácie o NSRV SR a poradenstvo k PRV SR 2014 – 2020 v prezentačnom stánku.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.

Stretnutie s partnermi z Českej republiky

V termíne 10. – 11. 10. 2017 realizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj aktivitu pod názvom „ČESKO – SLOVENSKÉ STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV“. Išlo o dvojdňovú aktivitu zameranú na vytvorenie priestoru na sieťovanie a výmenu skúseností medzi domácimi zástupcami a účastníkmi zo susednej Českej republiky. Svoju účasť vopred potvrdili zástupcovia MAS Buchlov a OZ Radošinka, ktorí na predmetnej aktivite podpísali Memorandum o spolupráci na najbližšie roky. Aj toto je úspešný príklad opodstatnenosti realizácie aktivít NSRV SR priamo v teréne.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.

Exkurzia do Českej republiky

V dňoch 02. – 04. 10. 2017 realizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj odbornú exkurziu do Českej republiky. Exkurzia bola zameraná na témy PRV, LEADER/CLLD a hlavne projekty spolupráce. Úlohou bolo získať nové poznatky, skúsenosti a nájsť si partnerov pre realizáciu projektov spolupráce. Nosnými témami odbornej exkurzie bola problematika rozvoja vidieka, prístup LEADER, vidiecky cestovný ruch a prezentácia rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ. Cieľovými destináciami boli územia 4 MAS v Zlínskom  a Olomouckom kraji – MAS BUCHLOV, z.s., MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., MAS Region HANÁ, z.s. a MAS Bystřička, o.p.s. Cieľovou skupinou boli najmä zástupcovia MAS/VSP, obecných  a regionálnych samospráv a podnikateľov z územia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Aktivita bola realizovaná spolu s RA NSRV SR pre Trnavský kraj.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj spolupracovala s Nitrianskym samosprávnym krajom na realizácii medzinárodnej konferencie „Podporujeme rozvoj vidieka“, ktorá sa  konala v priestoroch Hotela Kaštieľ Mojmírovce dňa 25. 09. 2017. Cieľom samotnej konferencie bolo priniesť účastníkom a širokej odbornej verejnosti nové informácie o možnostiach podpory obcí a miestnych akčných skupín v rámci Programu rozvoja vidieka SR, ako aj možnostiach podpory MAS z rozpočtu NSK v rámci Nástrojov LEADER NSK. Vedúci odboru strategických činností Ing. M. Čaja privítal účastníkov konferencie a oboznámil ich s odborným a sprievodným programom konferencie. Dopoludňajšiu odbornú časť tvorili prednášky s aktuálnou témou rozvoja vidieka a popoludňajší sprievodný program vyplnila prezentácia a ochutnávka regionálnych produktov z území miestnych akčných skupín.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

Podpora vidieckych obcí z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a podmienky poskytnutia NFP

Dňa 13. 09. 2017 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Podpora vidieckych obcí z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a podmienky poskytnutia NFP“. Podujatie sa vydarilo, o čom svedčí vysoký záujem zástupcov vidieckych obcí, MAS a projektových manažérov, ktorí dostali aktuálne informácie k výzve č. 22/PRV/2017. Výnimočnosť semináru podčiarkla účasť zástupcu „Gestora horizontálnych princípov“ a jeho prednáška na tému nediskriminácie a rovnosti mužov a žien v podmienkach podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a ostatných EŠIF.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

Výstava Agrokomplex 2017

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnila 44. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2017, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17. – 20. 08. 2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

Školenie pre MAS/VSP k implementácii CLLD (Výzva č, 21/PRV/2017) (27. – 28. 07. 2017, Banská Bystrica)

Dňa 27. – 28. 07. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj zúčastnil podujatia, ktoré organizovala Národná sieť rozvoj vidieka SR (centrálna jednotka) v  spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom podujatia, bolo posilniť kapacity subjektov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v oblasti LEADER/CLLD.

Viac informácií o priebehu seminára nájdete v správe z realizácie aktivity.

REGION TOUR EXPO 2017

V termíne 12. – 13. 05. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj, Ing. Tomáš Kozolka, zúčastnil 6. ročníka výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO 2017. Aktivita prebiehala súbežne s dvomi ďalšími podujatiami: s výstavou Torty & svet pečenia a s prezentáciou ľudových umeleckých remesiel. Výstava ponúkla príležitosť na prezentáciu regiónov, subjektov a ich možností na aktívne využitie voľného času i dovolenky. V spoločnom stánku RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa prezentovali a propagovali aj dve miestne akčné skupiny OZ RADOŠINKA a OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD pre partnerstvá z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja

Dňa 10. 05. 2017 organizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Trenčiansky kraj informačný seminár, ktorý bol zameraný na poskytnutie čo najaktuálnejších informácií k problematike LEADER/CLLD v kontexte s vyhlásenou výzvou č. 21/PRV/2017 k podopatreniu 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou PRV SR 2014 – 2020. Súčasťou odborného programu bola diskusia k zmenám v Systéme riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení platných dodatkov, k úprave stanov OZ, ako aj k forme spracovaniu dodatkov Stratégie CLLD.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity. 

Praktické riešenie GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) 2017

Dňa 03. 05. 2017 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Praktické riešenie GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) 2017“, ktorého cieľom bolo poskytnúť praktické informácie pre žiadateľov o priame platby. Kedže prezentované témy boli obsahovo i odborne náročné, rozvinula sa rozsiahla diskusia. Veríme, že aj takýmto spôsobom sme prispeli k lepšej príprave žiadostí prostredníctvom nového systému GSAA.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity .

dav

dav

dav

RURAL BUSINESSES – THE FUTURE IS NOW (30. 03. 2017, Brusel)

Dňa 30. 03. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj zúčastnil podujatia, ktoré organizovala Európska sieť pre rozvoj vidieka. Cieľom informačného seminára „RURAL BUSINESSES – THE FUTURE IS NOW“ /Podnikanie na vidieku – budúcnosť je teraz/, bolo hľadanie odpovedí na otázku revitalizácie vidieckych oblastí za pomoci podnikateľských inovácií.

Viac informácií o priebehu seminára nájdete v správe z realizácie aktivity

sdr

Možnosti rozvoja obcí a miest – aktuálne informácie z PRV SR 2014 – 2020

Dňa 23. 03. 2017 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Možnosti rozvoja obcí a miest – aktuálne informácie z PRV SR 2014 – 2020“. Podujatie sa vydarilo, o čom svedčí vysoký záujem zástupcov miest, obcí a MAS z okresov Nitra, Levice, Šaľa a Zlaté Moravce.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

dav

seminár Topoľčianky (7)

dav

seminár Topoľčianky (9)

dav

Tourism EXPO 2017

V termíne 09. – 11. 02. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj, Ing. Ondrej Hanušovský, zúčastnil 22. ročníka výstavy služieb, cestovného ruchu a využitia voľného času Tourism EXPO 2017 (10. – 11. 02. 2017). Výstava ponúkla príležitosť na prezentáciu regiónov, subjektov a ich možností na aktívne využitie voľného času i dovolenky.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

dav

dav

dav

dav

mde

mde

dav

Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy

Dňa 12.12.2016 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy“.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

ilko kozolka

Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy

Dňa 25.11.2016 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy“.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

img_4155 img_4140 img_4137

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Dňa 10.11.2016 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj pracovné stretnutie, ktoré bolo organizované s ohľadom na aktuálnu výzvu 20/PRV/2016. Jedná sa o výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov miestnych akčných skupín. Ďalšou témou bol i metodický pokyn pre zapracovanie Dodatku č.3 do stratégie CLLD.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.

20161110_102646

img_5511

1 2

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa spolupodieľala na realizácii medzinárodnej konferencie „Podporujeme rozvoj vidieka“, ktorá sa  konala v priestoroch Hotela Kaštieľ Mojmírovce. Cieľom samotnej konferencie bolo priniesť účastníkom a širokej odbornej verejnosti nové informácie o možnostiach podpory obcí a miestnych akčných skupín v rámci Programu rozvoja vidieka SR, ako aj možnostiach podpory MAS z rozpočtu NSK v rámci Nástrojov LEADER NSK. Vedúci odboru strategických činností Ing. M. Čaja privítal účastníkov konferencie a oboznámil ich s odborným a sprievodným programom konferencie. Dopoludňajšiu odbornú časť tvorili prednášky s aktuálnou témou rozvoja vidieka a popoludňajší sprievodný program vyplnila prezentácia a ochutnávka regionálnych produktov z území miestnych akčných skupín.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity

20161109_134935 20161109_135922 6 20161109_122453

Exkurzia do Poľska

V dňoch 24. – 26.10.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj odbornú exkurziu do Poľska. Exkurzia bola zameraná na témy PRV. Úlohou bolo získať nové poznatky a skúsenosti. Nosnými témami odbornej exkurzie je problematika rozvoja vidieka, prístup LEADER, vidiecky cestovný ruch a prezentácia rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ. Cieľovými destináciami boli územia 3 MAS v blízkosti mesta Krakov – MAS Podbiabiogórze, MAS Turystyczna Podkowa a MAS Piękna Ziemia Gorczańska. Cieľovou skupinou boli najmä zástupcovia MAS, obecných samospráv a podnikateľov. Aktivita bola realizovaná spolu s RA NSRV SR pre Nitriansky kraj.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.

20161025_110634
20161024_112258-kopia 20161025_130200 20161026_142932

Stretnutie s partnermi z Českej republiky

V termíne 17. – 18.10.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj stretnutie so zahraničnými partnermi z Českej republiky. Jednalo sa o dvojdňovú aktivitu, ktorá mala za cieľ spojiť záujmové skupiny z dvoch štátov.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.
20161017_174516 20161017_175500 20161018_114638 img_5412

Seminár: Problematika farmárčenia na Slovensku

V termíne 19.10.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár s názvom Problematika farmárčenia na Slovensku. Už samotný názov napovedá, že nosnou témou aktivity bolo „farmárčenie v malom“.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.
20161019_092521 img_20161019_091726

Európske inovačné partnerstvo v podmienkach Slovenskej republiky

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zorganizovala dňa 29.09.2016 informačný seminár na tému Európske inovačné partnerstvo (EIP) v podmienkach Slovenskej republiky. Jedná sa o vysoko aktuálne tému, pričom cieľom aktivity bolo sprostredkovať účastníkom poslanie EIP, ako nového prístupu k výskumu a inováciám v EÚ. Vzhľadom na tému, aktivita sa uskutočnila vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.

zahradnik mihina img_5155 boledovic bojnanska acs

imag1305_burst002

Výstava ZEMĚ ŽIVITELKA 2016

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnila 43. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. – 30.08.2016 na Výstavisku České Budějovice a.s. (Česká republika).

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity .

img_8941 img_8944 img_8973p1040531

Výstava Agrokomplex 2016

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnila 43. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016, ktorá sa uskutočnila v dňoch 18. – 21.08.2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.

ax-4

ax-7100_1765