REALIZOVANÉ AKTIVITY

cropped-Bez-názvu.pngV prípade záujmu o prezentácie, ktoré boli použité lektormi v rámci vzdelávacích a informačných aktivít, kontaktujte, prosím, regionálneho koordinátora NSRV SR pre Nitriansky kraj. Na vyžiadanie vám ich radi zašleme. 

Inovatívne finančné nástroje v pôdohospodárstve

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj zorganizovala informačný workshop k problematike inovatívnych finančných nástrojov v pôdohospodárstve cieľom ktorého bolo poskytnúť informácie o využívaní finančných nástrojov ako formy návratnej pomoci pre pôdohospodárov v súlade s pravidlami EÚ a SR v aktuálnom programovom období (PRV SR 2014 – 2020) s výhľadom pre budúce programové obdobie.

Priebeh workshopu dokumentuje správa z realizácie aktivity

REGION TOUR EXPO 2019

Členovia NSRV SR z Nitrianskeho kraja a koordinátor Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnili výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO 2019, ktorá prebiehala v dňoch 17. – 18. mája 2019 na trenčianskom výstavisku Expo Center. Stánok nitrianskej antény sa nachádzal v pavilóne 6, v rámci ktorého mohli návštevníci získať informácie o službách vo vidieckom cestovnom ruchu, ochutnať kvalitné regionálne produkty a získať informácie z oblasti Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020. Výstava ponúkla možnosť propagácie regiónom, subjektom a organizáciám cestovného ruchu zo Slovenska i zo zahraničia.

Bližšie informácie prináša Správa z realizácie aktivity.

Medzinárodná konferencia NETWORX – inšpirujúca vidiecka Európa (BRUSEL, apríl/2019)

V dňoch 10 – 12. apríla 2019 sa regionálny koordinátor NSRV pre Nitriansky kraj zúčastnil medzinárodnej konferencie Európskej siete pre rozvoj vidieka pri príležitosti 10. výročia vzniku tejto významnej inštitúcie. Hlavným cieľom podujatia bolo sieťovanie a výmena skúseností medzi účastníkmi, ktorí pracujú v oblasti rozvoja vidieka. Podujatia sa zúčastnilo viac ako 400 účastníkov. Jednotlivé organizácie a členské či kandidátske štáty sa taktiež prezentovali na tzv. trhovisku, kde prebiehalo množstvo neformálnych rozhovorov z oblasti rozvoja vidieka.

Bližšie informácie o priebehu konferencie nájdete v Správe z realizácie aktivity.

Školenie „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“

V mesiaci apríl 2019 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s trnavskou a bratislavskou anténou školenie na tému Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER. Zúčastnili sa ho predstavitelia MAS, ktorí získali od lektorov z MPaRV SR a PPA cenné rady a poznatky do ďalšej práce pri implementácií stratégií CLLD.

Bližšie informácie o priebehu školenia nájdete v Správe z realizácie aktivity.

Inteligentný vidiek z pozície miestnych samospráv

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj zorganizovala seminár k problematike podpory inteligentných obcí s cieľom poskytnúť informácie z tejto oblasti v nadväznosti na opatrenia 7 a 16 PRV SR 2014 – 2020 a na výstupy medzinárodných zasadnutí TPS pre „smart villages“.

Priebeh podujatia je zmapovaný v Správe.

Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD

V marci 2019 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s trnavskou anténou informačný seminár venovaný témam viažucim sa na implementáciu stratégií CLLD. Zúčastnili sa ho najmä predstavitelia MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja.

Bližšie informácie o priebehu seminára obsahuje Správa z aktivity.

Účasť regionálneho koordinátora na zasadnutí TPS pre „inteligentný vidiek“

V poradí 7. zasadnutie sa konalo 6. marca 2019 v belgickom Bruseli a jeho hlavnou témou bola tvorba rozvojovej politiky podporujúcej inteligentné dediny. Z pohľadu organizátora ENRD išlo najmä o výmenu informácií tvorcov národných rozvojových politík pre programové obdobie 2021+ k problematike podpory inteligentných dedín v kontexte politických nástrojov EÚ.

Viac informácií prináša Správa z aktivity.

Propagačné aktivity RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v roku 2018

V priebehu roka 2018 RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zabezpečila nový roll-up (banner) s aktualizovanými kontaktnými informáciami, ktorý je súčasťou každého podujatia realizovaného nitrianskou anténou.

Taktiež účastníkom aktivít a návštevníkom informačno-propagačných podujatí poskytovala informačné letáky RA NSRV SR pre Nitriansky kraj a členom NSRV SR v rámci Nitrianskeho kraja boli koncom roka 2018 zaslané stolové kalendáre na rok 2019, ktoré o. i. obsahujú informácie o PRV SR 2014 – 2020, poslaní nitrianskej antény a fotodokumentácia zaradená do jednotlivých týždňov prináša zábery z celoročnej činnosti RA NSRV SR pre Nitriansky kraj.

Ukážku stolového kalendára si môžete pozrieť _tu.

Novianska adventná remeselná nedeľa (16. 12. 2018 Nová Ves nad Žitavou)

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj spolu s obcou Nová Ves nad Žitavou zrealizovala tradičné vianočné trhy v obecnom Dome kultúry. Podujatie sa nieslo v príjemnej predvianočnej atmosfére a o prezentáciu ľudových remesiel a regionálnych produktov s vianočnou tematikou bol zo strany návštevníkov veľký záujem.

Viac informácií prináša Správa z aktivity.

Prvé „santovské“ vianočné trhy  

15. 12. 2018 sa v obci Santovka konali vianočné trhy, ktoré boli zrealizované obcou Santovka a RA NSRV SR pre Nitriansky kraj. Cieľom podujatia bolo poskytnúť možnosť na prezentáciu ľudových remesiel a regionálnej produkcie spojenej s adventným a vianočným obdobím.

Bližšie sa dočítate v Správe z aktivity.

Informačný článok o RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v regionálnych novinách…

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj informuje o svojej činnosti i prostredníctvom týždenného periodika.

Obsah celého príspevku si môžete prečítať tu.

Zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnil 6. zasadnutia TS pre „smart villages“

Zasadnutie tematickej skupiny sa uskutočnilo 05. 12. 2018 v Bruseli (Belgicko) a jeho cieľom bola výmena informácií k téme podpory inteligentných dedín prostredníctvom politických nástrojov EÚ s dôrazom na LEADER, spoluprácu a digitálne stratégie.

Viac informácií obsahuje Správa z aktivity.

Spoluprácou k úspešnému naštartovaniu implementácie stratégií CLLD (03. 12. 2018 Nitra-Dolné Krškany)

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s trnavskou anténou zrealizovala pre zástupcov MAS odborné podujatie zamerané na aktuálnu problematiku MAS.

Podrobné informácie z priebehu workshopu prináša Správa z aktivity.

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“ (12. 11. 2018 Nitra)

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom zrealizovala odbornú konferenciu zameranú na aktuálne informácie k podpore implementácie stratégií CLLD v programovom období 2014 – 2020 a na problematiku regionálneho značenia. Zúčastnili sa jej zástupcovia MAS, obecných samospráv, akademickej obce, RRA, VÚC Nitrianskeho, Trnavského a Banskobystrického kraja, MPRV SR a NSRV SR a pod.

O priebehu konferencie bližšie informuje Správa z aktivity.

Na konferencii k postupom pre MAS v rámci implementácie stratégie CLLD

Zástupcovia RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa v dňoch 22. – 24. októbra 2018 zúčastnili odbornej konferencie zameranej na aktuálne informácie k implementácii stratégií CLLD.

Viac prináša Správa z aktivity.

Školenie k ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020

V dňoch 24. – 25. septembra 2018 RA NSRV SR pre Nitriansky kraj spolu s RA NSRV SR pre Bratislavský kraj zrealizovala odborné školenie k problematike ITMS2014+ modul PRV SR 2014 – 2020.

Bližšie informácie prináša Správa z aktivity.

Po stopách úspešných projektov v regiónoch slovinských MAS

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s trnavskou anténou zrealizovala v dňoch 5. – 8. septembra 2018 odbornú exkurziu do Slovinska. Jej cieľom bola prehliadka príkladov dobrej praxe, ktoré sa nachádzajú v území MAS Prlekija, MAS Spodnia savinjska dolina a MAS Srce Slovenije.

Viac sa dočítate v Správe z aktivity.

Země živitelka 2018 – 100 rokov českého poľnohospodárstva…

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa v dňoch 27. – 28. augusta 2018 prezentovala na medzinárodnom agrosalóne Země živitelka, ktorého 45. ročník sa konal v Českých Budějoviciach.

Bližšie informácie prináša Správa z aktivity.

Na výstave Agrokomplex 2018

Zástupcovia nitrianskej antény sa zúčastnili medzinárodnej výstavy Agrokomplex, ktorá sa uskutočnila v dňoch 16. – 19. augusta 2018 v Nitre. Za Nitriansky kraj sa v rámci Expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR prezentovali nitrianske miestne akčné skupiny, regionálni producenti a do kultúrneho programu NSRV SR sa zapojili folklórne súbory a spevácke skupiny z územia Nitrianskeho kraja.

Viac informácií prináša Správa z aktivity.

Informačný seminár „Aktuálne výzvy PRV SR 2014 – 2020 a príklady dobrej praxe“

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala dňa 13. júna 2018 v Penzióne Salaš Cabaj informačný seminár venovaný aktuálnym výzvam k podopatreniu 4.1 a 16.4 PRV SR 2014 – 2020 a príkladom dobrej praxe k problematike krátkych dodávateľských reťazcov.

Viac informácií prináša Správa z realizácie aktivity.

LEADERFEST 2018

Zástupca RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnil podujatia LEADERFEST 2018 s podtitulom „Úspěch českého venkova“, ktoré bolo zamerané na prezentovanie inšpiratívnych LEADER/CLLD projektov. Súčasťou odborného programu boli i exkurzie s prehliadkou zaujímavých miest, ktoré podporujú rozvoj agroturizmu v tejto oblasti.

Festival poskytol priestor na výmenu skúseností medzi aktérmi vidieka i možnosti spolupráce.

Viac informácií je uvedených v správe z aktivity.

 

REGION TOUR EXPO 2018

Zástupcovia Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnili výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO 2018, ktorá prebiehala v dňoch 11. – 12. mája 2018 na trenčianskom výstavisku Expo Center. Stánok nitrianskej antény sa nachádzal v pavilóne 6 a bol súčasťou expozície Národnej siete rozvoja vidieka SR, ktorú tvorili výstavné priestory RA NSRV SR pre Trnavský kraj, Agentúry pre rozvoj vidieka a siedmich Miestnych akčných skupín z Trenčianskeho kraja.

Výstava ponúkla možnosť propagácie regiónom, subjektom a organizáciám cestovného ruchu zo Slovenska i zo zahraničia.

Bližšie informácie prináša Správa z realizácie aktivity.

10. stretnutie národných vidieckych sietí (Neuhardenberg, Brandenbursko, Nemecko)

V dňoch 19. – 21. 03. 2018 sa regionálny koordinátor RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zúčastnil 10. stretnutia národných vidieckych sietí s podtitulom „Rozvoj vidieka – budovanie budúcnosti“ (Rural development – building the future). Cieľom tohto podujatia, ktoré zorganizovala Európska sieť pre rozvoj vidieka v spolupráci s nemeckou vidieckou sieťou, bolo poskytnúť inšpirácie prostredníctvom ukážky príkladov úspešných rozvojových projektov orientovaných na inovácie.

O priebehu podujatia bližšie informujeme v správe z realizácie aktivity.

Informačný workshop „Aktuálna situácia LEADER/CLLD – začiatok implementácie MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja“

Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala 19. februára 2018 v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Trnavský kraj informačný workshop k problematike LEADER a začiatku implementácie MAS. Hlavným cieľom aktivity bolo poskytnúť a sprostredkovať zástupcom miestnych akčných skupín so štatútom v aktuálnom programovom období dôležité informácie k výzve 27/PRV/2018 k podopatreniu 19.4 PRV SR 2014 – 2020. Workshop sa konal v konferenčnej sále hotela MIKADO.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

„Klub mladých farmárov“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj spolupracovala so Združením mladých farmárov na Slovensku – ASYF na zrealizovaní podujatia zameraného na problematiku mladých farmárov a ich podporu z PRV SR 2014 – 2020. Podujatie sa uskutočnilo v Penzióne Ryba v Zlatnej na Ostrove koncom januára 2018 a zúčastnili sa ho najmä zástupcovia poľnohospodárskeho sektora, pričom väčšina účastníkov bola z radov mladých a malých farmárov. Počas podujatia zaznelo veľa konštruktívnych pripomienok a návrhov na zlepšenie situácie a postupov v danej problematike.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

Propagačné aktivity RA NSRV SR pre Nitriansky kraj (rok 2017)

V roku 2017 pripravila Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj propagačné video zamerané na aktuality Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a činnosť RA NSRV SR v roku 2017. Zaujímavosťou propagačného videa bola prezentácia vybraných aktivít regionálnej antény. Zároveň sme zabezpečili aj vysielanie videa v regionálnej TV.

Celé video si môžete pozrieť na: https://www.youtube.com/watch?v=4qW2kwYysYI&feature=youtu.be

Koncom roka 2017 boli členom NSRV SR z Nitrianskeho kraja zaslané stolové kalendáre na rok 2018, ktorý prostredníctvom fotografií priblížil činnosť Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj v uplynulom roku. Náhľad stolového kalendáru si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze: Kalendár 2018

Novianska adventná remeselná nedeľa

Dňa 10. 12. 2017 realizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj aktivitu pod názvom „Novianska adventná remeselná nedeľa“. Hlavným cieľom tejto aktivity bolo šikovným a zručným remeselníkom, ľudovým umelcom venujúcim sa tradičným ľudovým remeslám i producentom tradičných vianočných pochúťok a špecialít z regiónu poskytnúť možnosť prezentácie. Regionálny koordinátor NSRV SR pre Nitriansky kraj počas celej aktivity poskytoval informácie o NSRV SR a poradenstvo k PRV SR 2014 – 2020 v prezentačnom stánku.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.

Stretnutie s partnermi z Českej republiky

V termíne 10. – 11. 10. 2017 realizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj aktivitu pod názvom „ČESKO – SLOVENSKÉ STRETNUTIE PROJEKTOVÝCH PARTNEROV“. Išlo o dvojdňovú aktivitu zameranú na vytvorenie priestoru na sieťovanie a výmenu skúseností medzi domácimi zástupcami a účastníkmi zo susednej Českej republiky. Svoju účasť vopred potvrdili zástupcovia MAS Buchlov a OZ Radošinka, ktorí na predmetnej aktivite podpísali Memorandum o spolupráci na najbližšie roky. Aj toto je úspešný príklad opodstatnenosti realizácie aktivít NSRV SR priamo v teréne.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.

Exkurzia do Českej republiky

V dňoch 02. – 04. 10. 2017 realizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj odbornú exkurziu do Českej republiky. Exkurzia bola zameraná na témy PRV, LEADER/CLLD a hlavne projekty spolupráce. Úlohou bolo získať nové poznatky, skúsenosti a nájsť si partnerov pre realizáciu projektov spolupráce. Nosnými témami odbornej exkurzie bola problematika rozvoja vidieka, prístup LEADER, vidiecky cestovný ruch a prezentácia rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ. Cieľovými destináciami boli územia 4 MAS v Zlínskom  a Olomouckom kraji – MAS BUCHLOV, z.s., MAS Horňácko a Ostrožsko z.s., MAS Region HANÁ, z.s. a MAS Bystřička, o.p.s. Cieľovou skupinou boli najmä zástupcovia MAS/VSP, obecných  a regionálnych samospráv a podnikateľov z územia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Aktivita bola realizovaná spolu s RA NSRV SR pre Trnavský kraj.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj spolupracovala s Nitrianskym samosprávnym krajom na realizácii medzinárodnej konferencie „Podporujeme rozvoj vidieka“, ktorá sa  konala v priestoroch Hotela Kaštieľ Mojmírovce dňa 25. 09. 2017. Cieľom samotnej konferencie bolo priniesť účastníkom a širokej odbornej verejnosti nové informácie o možnostiach podpory obcí a miestnych akčných skupín v rámci Programu rozvoja vidieka SR, ako aj možnostiach podpory MAS z rozpočtu NSK v rámci Nástrojov LEADER NSK. Vedúci odboru strategických činností Ing. M. Čaja privítal účastníkov konferencie a oboznámil ich s odborným a sprievodným programom konferencie. Dopoludňajšiu odbornú časť tvorili prednášky s aktuálnou témou rozvoja vidieka a popoludňajší sprievodný program vyplnila prezentácia a ochutnávka regionálnych produktov z území miestnych akčných skupín.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

Podpora vidieckych obcí z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a podmienky poskytnutia NFP

Dňa 13. 09. 2017 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Podpora vidieckych obcí z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a podmienky poskytnutia NFP“. Podujatie sa vydarilo, o čom svedčí vysoký záujem zástupcov vidieckych obcí, MAS a projektových manažérov, ktorí dostali aktuálne informácie k výzve č. 22/PRV/2017. Výnimočnosť semináru podčiarkla účasť zástupcu „Gestora horizontálnych princípov“ a jeho prednáška na tému nediskriminácie a rovnosti mužov a žien v podmienkach podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a ostatných EŠIF.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

Výstava Agrokomplex 2017

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnila 44. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2017, ktorá sa uskutočnila v dňoch 17. – 20. 08. 2017 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

Školenie pre MAS/VSP k implementácii CLLD (Výzva č, 21/PRV/2017) (27. – 28. 07. 2017, Banská Bystrica)

Dňa 27. – 28. 07. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj zúčastnil podujatia, ktoré organizovala Národná sieť rozvoj vidieka SR (centrálna jednotka) v  spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Cieľom podujatia, bolo posilniť kapacity subjektov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v oblasti LEADER/CLLD.

Viac informácií o priebehu seminára nájdete v správe z realizácie aktivity.

REGION TOUR EXPO 2017

V termíne 12. – 13. 05. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj, Ing. Tomáš Kozolka, zúčastnil 6. ročníka výstavy cestovného ruchu regiónov REGION TOUR EXPO 2017. Aktivita prebiehala súbežne s dvomi ďalšími podujatiami: s výstavou Torty & svet pečenia a s prezentáciou ľudových umeleckých remesiel. Výstava ponúkla príležitosť na prezentáciu regiónov, subjektov a ich možností na aktívne využitie voľného času i dovolenky. V spoločnom stánku RA NSRV SR pre Nitriansky kraj sa prezentovali a propagovali aj dve miestne akčné skupiny OZ RADOŠINKA a OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD pre partnerstvá z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja

Dňa 10. 05. 2017 organizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Trenčiansky kraj informačný seminár, ktorý bol zameraný na poskytnutie čo najaktuálnejších informácií k problematike LEADER/CLLD v kontexte s vyhlásenou výzvou č. 21/PRV/2017 k podopatreniu 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou PRV SR 2014 – 2020. Súčasťou odborného programu bola diskusia k zmenám v Systéme riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení platných dodatkov, k úprave stanov OZ, ako aj k forme spracovaniu dodatkov Stratégie CLLD.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity. 

Praktické riešenie GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) 2017

Dňa 03. 05. 2017 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Praktické riešenie GSAA (Geopriestorová žiadosť o podporu) 2017“, ktorého cieľom bolo poskytnúť praktické informácie pre žiadateľov o priame platby. Kedže prezentované témy boli obsahovo i odborne náročné, rozvinula sa rozsiahla diskusia. Veríme, že aj takýmto spôsobom sme prispeli k lepšej príprave žiadostí prostredníctvom nového systému GSAA.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity .

dav

dav

dav

RURAL BUSINESSES – THE FUTURE IS NOW (30. 03. 2017, Brusel)

Dňa 30. 03. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj zúčastnil podujatia, ktoré organizovala Európska sieť pre rozvoj vidieka. Cieľom informačného seminára „RURAL BUSINESSES – THE FUTURE IS NOW“ /Podnikanie na vidieku – budúcnosť je teraz/, bolo hľadanie odpovedí na otázku revitalizácie vidieckych oblastí za pomoci podnikateľských inovácií.

Viac informácií o priebehu seminára nájdete v správe z realizácie aktivity

sdr

Možnosti rozvoja obcí a miest – aktuálne informácie z PRV SR 2014 – 2020

Dňa 23. 03. 2017 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Možnosti rozvoja obcí a miest – aktuálne informácie z PRV SR 2014 – 2020“. Podujatie sa vydarilo, o čom svedčí vysoký záujem zástupcov miest, obcí a MAS z okresov Nitra, Levice, Šaľa a Zlaté Moravce.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

dav

seminár Topoľčianky (7)

dav

seminár Topoľčianky (9)

dav

Tourism EXPO 2017

V termíne 09. – 11. 02. 2017 sa zástupca Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj, Ing. Ondrej Hanušovský, zúčastnil 22. ročníka výstavy služieb, cestovného ruchu a využitia voľného času Tourism EXPO 2017 (10. – 11. 02. 2017). Výstava ponúkla príležitosť na prezentáciu regiónov, subjektov a ich možností na aktívne využitie voľného času i dovolenky.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

dav

dav

dav

dav

mde

mde

dav

Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy

Dňa 12.12.2016 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Aktuálne dotačné schémy pre samosprávy“.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

ilko kozolka

Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy

Dňa 25.11.2016 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Aktuálne možnosti dotácií pre samosprávy“.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.

img_4155 img_4140 img_4137

Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER

Dňa 10.11.2016 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj pracovné stretnutie, ktoré bolo organizované s ohľadom na aktuálnu výzvu 20/PRV/2016. Jedná sa o výzvu na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútov miestnych akčných skupín. Ďalšou témou bol i metodický pokyn pre zapracovanie Dodatku č.3 do stratégie CLLD.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.

20161110_102646

img_5511

1 2

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa spolupodieľala na realizácii medzinárodnej konferencie „Podporujeme rozvoj vidieka“, ktorá sa  konala v priestoroch Hotela Kaštieľ Mojmírovce. Cieľom samotnej konferencie bolo priniesť účastníkom a širokej odbornej verejnosti nové informácie o možnostiach podpory obcí a miestnych akčných skupín v rámci Programu rozvoja vidieka SR, ako aj možnostiach podpory MAS z rozpočtu NSK v rámci Nástrojov LEADER NSK. Vedúci odboru strategických činností Ing. M. Čaja privítal účastníkov konferencie a oboznámil ich s odborným a sprievodným programom konferencie. Dopoludňajšiu odbornú časť tvorili prednášky s aktuálnou témou rozvoja vidieka a popoludňajší sprievodný program vyplnila prezentácia a ochutnávka regionálnych produktov z území miestnych akčných skupín.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity

20161109_134935 20161109_135922 6 20161109_122453

Exkurzia do Poľska

V dňoch 24. – 26.10.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj odbornú exkurziu do Poľska. Exkurzia bola zameraná na témy PRV. Úlohou bolo získať nové poznatky a skúsenosti. Nosnými témami odbornej exkurzie je problematika rozvoja vidieka, prístup LEADER, vidiecky cestovný ruch a prezentácia rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ. Cieľovými destináciami boli územia 3 MAS v blízkosti mesta Krakov – MAS Podbiabiogórze, MAS Turystyczna Podkowa a MAS Piękna Ziemia Gorczańska. Cieľovou skupinou boli najmä zástupcovia MAS, obecných samospráv a podnikateľov. Aktivita bola realizovaná spolu s RA NSRV SR pre Nitriansky kraj.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.

20161025_110634
20161024_112258-kopia 20161025_130200 20161026_142932

Stretnutie s partnermi z Českej republiky

V termíne 17. – 18.10.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj stretnutie so zahraničnými partnermi z Českej republiky. Jednalo sa o dvojdňovú aktivitu, ktorá mala za cieľ spojiť záujmové skupiny z dvoch štátov.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.
20161017_174516 20161017_175500 20161018_114638 img_5412

Seminár: Problematika farmárčenia na Slovensku

V termíne 19.10.2016 realizovala Regionálne anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár s názvom Problematika farmárčenia na Slovensku. Už samotný názov napovedá, že nosnou témou aktivity bolo „farmárčenie v malom“.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.
20161019_092521 img_20161019_091726

Európske inovačné partnerstvo v podmienkach Slovenskej republiky

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj zorganizovala dňa 29.09.2016 informačný seminár na tému Európske inovačné partnerstvo (EIP) v podmienkach Slovenskej republiky. Jedná sa o vysoko aktuálne tému, pričom cieľom aktivity bolo sprostredkovať účastníkom poslanie EIP, ako nového prístupu k výskumu a inováciám v EÚ. Vzhľadom na tému, aktivita sa uskutočnila vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.

zahradnik mihina img_5155 boledovic bojnanska acs

imag1305_burst002

Výstava ZEMĚ ŽIVITELKA 2016

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnila 43. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA, ktorá sa uskutočnila v dňoch 25. – 30.08.2016 na Výstavisku České Budějovice a.s. (Česká republika).

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity .

img_8941 img_8944 img_8973p1040531

Výstava Agrokomplex 2016

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj sa zúčastnila 43. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex 2016, ktorá sa uskutočnila v dňoch 18. – 21.08.2016 na výstavisku Agrokomplex v Nitre.

O priebehu informujeme v Správe z realizácie aktivity.

ax-4

ax-7
100_1765