SLUŽBY

Základom úspechu je poskytovanie komplexného poradenstva našim klientom, od vyhľadania vhodnej podpory a prípravy kvalitného projektového zámeru, cez spracovanie kompletnej projektovej dokumentáciu, až po právne poradenstvo pri podpise grantovej zmluvy a zabezpečenie implementačných aktivít pri administrácii, financovaní a monitorovaní projektu. Sme so svojimi klientmi od začiatku až do úspešného konca.

Realizujeme poradenstvo inovatívnym a jedinečným spôsobom, našich klientov odbremeníme od administratívnej náročnosti implementácie projektov a zabezpečíme odstránenie chýb, ktoré vedú k odobratiu finančného príspevku.

Našim cieľom je optimálny priebeh projektu a minimalizácia negatívnych vplyvov. Šetríme Váš čas a peniaze!

Poradenstvo v celom projektovom cykle:

  • identifikácia projektu
  • návrh projektu a spôsobu financovania
  • spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
  • príprava finančných schém
  • asistencia pri komunikácii s platobným orgánom
  • implementácia
  • príprava žiadostí o platbu
  • monitoring a hodnotenie

Poskytujeme podporné aktivity: verejné obstarávanie, hodnotenie dopadov na životné prostredie, školenia, vzdelávanie, prednášky na slovenských a zahraničných univerzitách, networking partnerov

Spolupracujeme s obcami, regiónmi, národnými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, medzinárodnými organizáciami.

Ponukový list