Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Výsledky hodnotenia žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny

V rámci výzvy na predkladanie žiadosti o schválenie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a udelenie štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej len „ŽoSS_MAS"), ktorá bola zverejnená 2. mája 2017 (číslo výzvy: 21/PRV/2017), bolo Výberovou komisiou pre schvaľovanie stratégií CLLD a výber MAS schválených 87 verejno-súkromných partnerstiev, ktoré splnili podmienky poskytnutia príspevku, a ktorým bude Pôdohospodárskou platobnou agentúrou zaslané Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny. Z celkového počtu 121 ŽoSS_MAS, ktoré boli prijaté na Pôdohospodársku platobnú agentúru nesplnilo podmienky poskytnutia príspevku 34 verejno-súkromných partnerstiev. Zoznam schválených MAS a neschválených VSP sa dá pozrieť na stránke: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1&navID2=1&sID=43&id=12237 Zároveň dávame do pozornosti aktualizáciu Systému riadenia CLLD - verzia 1.7, ktorá sa dá stiahnuť na stránke: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1182&navID2=1182&sID=43&id=12260