Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Aktuálne informácie z oblasti LEADER/CLLD pre partnerstvá z Nitrianskeho a Trenčianskeho kraja

Dňa 10. 05. 2017 organizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s Regionálnou anténou NSRV SR pre Trenčiansky kraj informačný seminár, ktorý bol zameraný na poskytnutie čo najaktuálnejších informácií k problematike LEADER/CLLD v kontexte s vyhlásenou výzvou č. 21/PRV/2017 k podopatreniu 19.2 – Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou PRV SR 2014 – 2020. Súčasťou odborného programu bola diskusia k zmenám v Systéme riadenia CLLD (LEADER a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení platných dodatkov, k úprave stanov OZ, ako aj k forme spracovaniu dodatkov Stratégie CLLD.

O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity.