Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

PARTNERI/PROJEKTY

Vládne inštitúcie:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Ex – ante z Programu rozvoja vidieka 2014 – 2020

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Regióny, mestá a obce:

Trnavský samosprávny kraj

Nitriansky samosprávny kraj

Mesto Nitra

Mesto Liptovský Hrádok

Dvory nad Žitavou

Pukanec

Neverice

Jelšovce

Kmeťovo

Malé a stredné podniky vrátane poľnohospodárov:

Slovenská obchodná a priemyselná komora

Ján Cibulka – CIBI

Bystrina SK, Ltd

Poľno SME, s.r.o.

AGRO Divízia Selice

Poľnohospodárske družstvo Neverice

MäsKo (Mäso-výroba a spracovanie)

VÍNO MATYŠÁK (výroba vína)

Univerzity a výskumné organizácie:

Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied

Centrum excelentnosti pre ochranu a využívanie krajiny a biodiverzitu

Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied

Nové mikrobiálne izoláty obsahujúce gény katabolických a detoxikačných dráh a ich využitie v biotechnológii

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum

Podnikateľské a inovačné centrum

Steinbeis Europa Zentrum, Nemecko

Innovation Forum – partner

Mimovládne organizácie:

Združenie miest a obcí Slovenska

HELPS – „Bývanie a domáca starostlivosť o starších ľudí a zraniteľné skupiny občanov a stratégie miestnych partnerstiev v mestách strednej Európy“

Obviam regio

In Regio – Inštitút pre regionálny rozvoj

Medzinárodné organizácie:

Európska komisia

Svetová banka

Európska investičná banka

Agentúra Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj

United States Department of Agriculture

Klastre:

Operačné programy: