Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

SLUŽBY

Základom úspechu je poskytovanie komplexného poradenstva našim klientom, od vyhľadania vhodnej podpory a prípravy kvalitného projektového zámeru, cez spracovanie kompletnej projektovej dokumentáciu, až po právne poradenstvo pri podpise grantovej zmluvy a zabezpečenie implementačných aktivít pri administrácii, financovaní a monitorovaní projektu. Sme so svojimi klientmi od začiatku až do úspešného konca.

Realizujeme poradenstvo inovatívnym a jedinečným spôsobom, našich klientov odbremeníme od administratívnej náročnosti implementácie projektov a zabezpečíme odstránenie chýb, ktoré vedú k odobratiu finančného príspevku.

Našim cieľom je optimálny priebeh projektu a minimalizácia negatívnych vplyvov. Šetríme Váš čas a peniaze!

Poradenstvo v celom projektovom cykle:

  -  identifikácia projektu

  -  návrh projektu a spôsobu financovania

  -  spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok

  -  príprava finančných schém

  -  asistencia pri komunikácii s platobným orgánom

  -  implementácia

  -  príprava žiadostí o platbu

  -  monitoring a hodnotenie


Poskytujeme podporné aktivity: verejné obstarávanie, hodnotenie dopadov na životné prostredie, školenia, vzdelávanie, prednášky na slovenských a zahraničných univerzitách, networking partnerov


Spolupracujeme s obcami, regiónmi, národnými inštitúciami, mimovládnymi organizáciami, medzinárodnými organizáciami.

Ponukový list