Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

3D SOLUTIONS


Tento projekt je podporený z EFRR - európskeho fondu regionálneho rozvoja

Názov a sídlo prijímateľa:

PROUNION a.s., Piaristická 2, 949 01 Nitra

 

Názov projektu:

3D SOLUTIONS

 

Miesto realizácie projektu:

Lučenec

 

Výška poskytnutého NFP:

163 452,60 EUR

 

Cieľ projektu:

Cieľom projektu "3D SOLUTIONS" je "Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb spoločnosti PROUNION, a.s."

 

Stručný opis projektu:

Predmetom projektu je vytvorenie nového 3D pracoviska v jednom z najmenej rozvinutých okresov Slovenskej republiky, zvýšiť zamestnanosť a ponúkať nové produkty a služby. Nákupom potrebných technológií a softvéru, vývojom špeciálneho aplikačného softvéru a marketingovými aktivitami sa podporí vytvorenie nových služieb ako je skenovanie a implementácia 3D snímok do virtuálnej reality, monitorovanie územia a priestorov s využitím  pokročilých vizualizačných systémov a následne jej implementácia do virtuálnej reality pre rekonfigurovateľné služby a aplikácie hospodárskej a spoločenskej praxe. Nové typy vizualizácie dát poskytnú interaktívne rozhrania pre prácu s dátami a ich následné využitie, prenos do virtuálnej reality a 3D tlač.

 

Výstupy projektu:

Vývoj produktov a zavedenie nových služieb sa bude realizovať  prostredníctvom nákupu špeciálnej fotografickej a laserovej techniky, výpočtovej techniky, softwaru a tlačiarne, ktorým sa vytvorí špeciálne 3D pracovisko. Zároveň sa vyvinie špeciálny aplikačný softvér vybratým dodávateľom, ktorý bude slúžiť ako platforma pre e-shopy, ktoré chcú ponúkať svoje produkty prostredníctvom virtuálnych predajní. Týmto dôjde k inovácii produkčného procesu a inovácii produktu. Nadväzujúce marketingové aktivity zabezpečia propagáciu ponúkaných služieb 3D pracoviska.

PROUNION a.s. v rámci projektu vytvorí jedno pracovné miesto.

 

Informácie o operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Ďalšie informácie nájdete aj na:

www.opvai.sk

www.vicepremier.gov.sk

www.eufondy.sk


Výzva na predloženie ponuky - Vývoj aplikačného softvéru - Aplikácia prostredia virtuálnej reality pre e-shopy a prezentácia produktov vo virtuálnej realite

Nájdete tu: 

/files/upload/3180105188108655_Vyzva_na_predlozenie_ponuky.pdf

Oznámenie o výsledku pre zákazku "Vývoj aplikačného softvéru - Aplikácia prostredia virtuálnej reality pre e-shopy a prezentácia produktov vo virtuálnej realite" nájdete tu:

/files/upload/3179086492182072_Oznamenie.pdf


Zmluva o poskytnutí služby:

/files/upload/3180108078654384_Zmluva_o_poskytnuti_sluzby.pdf

Oznámenie o výsledku pre zákazku "Marketingové aktivity" nájdete tu:

/files/upload/3205178168901510_Oznamenie.pdf

Kúpna zmluva - hardvérové a softvérové vybavenie:

/files/upload/3254623458008629_Zmluva_na_zverejnenie.pdf