Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl

Kód výzvy: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1

Dátum uzavretia: 19.01.2017

Účelom prvého kola výzvy je predloženie projektového zámeru na miestne príslušný sprostredkovateľský orgán – Samosprávny kraj, prípadne krajské mesto v závislosti od zaradenia podľa regionálnej územnej inovačnej stratégie. V tomto kole sa nejedná ešte o predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, ale o predloženie projektového zámeru, ku ktorému musí príslušná VÚC vydať hodnotiacu správu. Toto je závislé na prvotnom zaradení žiadateľa – obce/mesta v rámci tzv. ukazovateľa Index investičnej účinnosti, v rámci tohto indexu je stanovená každým krajom minimálna hodnota, ktorú musí uchádzač splniť, zaradenie každej obce a splnenie indexu vieme preveriť. V prvej fáze je potrebné pripraviť architektonickú štúdiu spolu s rozpočtom, ktoré budú tvoriť súčasť projektového zámeru.

Najvýznamnejšou podmienkou výzvy je fakt, že žiadateľ je povinný realizáciou aktivít projektu zvýšiť kapacitu materskej školy minimálne o 10 miest t.j. vytvoriť, následne obsadiť a udržať vytvorenú kapacitu.

V rámci špecifického cieľa 2.2.1 – Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl sú pre túto výzvu oprávnené nasledovné aktivity:

  1. výstavba nových objektov materských škôl vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania ;
  2. rozširovanie kapacít existujúcich objektov materských škôl prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov;
  3. stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania (napr. nevyužité priestory ZŠ);
  4. stavebno-technické úpravy areálu materskej školy vrátane detských ihrísk, športových zariadení pre deti – uzavretých aj otvorených areálov s možnosťou celoročnej prevádzky, záhrad vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania;
  5. obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl;
  6. zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materských škôl.

Hlavné aktivity projektu musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít IROP, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva.

Zároveň sú oprávnené aj podporné aktivity projektu, a to mzdové výdavky prijímateľa súvisiace s riadením projektu a výdavky na informovanie a komunikáciu spojenú s realizáciou projektu.

Žiadateľ rozširovanie kapacít materskej školy je povinný realizovať aktivitami pod písmenom a až c. Žiadateľ je zároveň povinný realizovať aj minimálne jednu z aktivít pod písmenom d. a e. Aktivitu f. nie je možné realizovať ako samostatnú aktivitu.

Spolufinancovanie zo strany žiadateľa (obce): 5,00 % z celkových oprávnených výdavkov.

Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto sú stanovené pevne prostredníctvom tzv. benchmark: Celkové oprávnené výdavky na jedno miesto (t.j. benchmark) sú stanovené nasledovne:

Ak dôjde v projekte k prekročeniu benchmarku budú tieto výdavky posúdené ako neoprávnené.

V prípade záujmu a otázok nás neváhajte kontaktovať.