Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Vítame Vás na stránkach spoločnosti PROUNION a.s.

Dňa 15.06.2016 zverejnil na svojej stránke Environmentálny fond informáciu, že Environmentálny fond rozširuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2016 v oblasti C: Rozvoj odpadového hospodárstva, o činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom. Environmentálny fond zároveň zverejňuje aj formulár Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu pre rok 2016 na činnosť C4.

Bližšie informácie týkajúce podávania žiadostí o podporu formou dotácie nájdete tu.