Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

VYHLÁSENÁ VÝZVA Operačný program: Ľudské zdroje

Vyhlásená výzva

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os:  1 Vzdelávanie

Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou

OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 30.08.2019

Termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 1  - 28.10.2019

Termín uzavretia hodnotiaceho kola č. 2  - 15.01.2020

 

Oprávnený žiadateľ a výška príspevku:

·       stredná odborná škola

·       stredná športová škola (okrem študijného odboru 7451 J športové gymnázium)

·       škola umeleckého priemyslu

·       konzervatórium

·       stredné školy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

 

verejný sektor, t. j. obec/samosprávny kraj ako zriaďovateľ školy

95%

štátny sektor, t. j. okresný úrad ako zriaďovateľ školy

100%

súkromný sektor (mimo schémy pomoci de minimis na podporu vzdelávania)

90%

mimovládna/nezisková organizácia, t. j. nezisková organizácia ako zriaďovateľ/zakladateľ školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, združenie ako zriaďovateľ/zakladateľ školy resp. ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť ako zriaďovateľ/zakladateľ  školy

95%

 

Alokácia na výzvu: 30 000 000 € (menej rozvinuté regióny 28 500 000 €, viac rozvinuté regióny 1 500 000 €)

Minimálna výška príspevku - 100 001 €.

Maximálna výška príspevku na - 2 000 000 €.

Minimálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 12 mesiacov.

Maximálna dĺžka na realizáciu aktivít projektu je 30 mesiacov.

 

Povinná cieľová skupina:

·       žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so ŠVVP vrátane marginalizovaných komunít ako sú napr. Rómovia

 

Voliteľná cieľová skupina:

·       pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy

 

Povinný oprávnený typ aktivity:

·       tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce (napr. jazykové, IKT zručnosti a finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia)

Zvyšovanie kompetencií musí byť v týchto oblastiach:

·       Čitateľská gramotnosť

·       Matematická gramotnosť

·       Prírodovedná gramotnosť

·       Finančná gramotnosť vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia

·       Jazykové zručnosti

·       IKT zručnosti

 

Aktivita pre skupinu žiaci sa bude realizovať prostredníctvom:

·       extra hodiny

A/ALEBO

·       mimoškolská činnosť, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz a ktorá nie je realizovaná v rámci výchovného programu školy

 

Voliteľná aktivita pre skupinu pedagogickí a odborní zamestnanci sa bude realizovať prostredníctvom:

·       pedagogické kluby

A/ALEBO

·       vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov zabezpečené dodávateľsky.

 

Kontaktnou osobou v rámci výzvy:

PhDr. Barbora Gero, PhD.

0903 222 805

barbora.gero@prounion.sk