Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

LEADER a CLLD - implementácia v roku 2020

RA NSRV SR pre Nitriansky kraj zrealizovala po „nútenej“ odmlke spôsobenej mimoriadnou situáciou v súvislosti s COVID-19 informačný seminár k problematike LEADER a CLLD. Jeho hlavným cieľom bol transfer aktuálnych informácií z Tematickej pracovnej skupiny (ďalej TPS) pre LEADER/CLLD na národnej úrovni o strednodobom hodnotení implementácie stratégií CLLD a informačná pomoc vedúca k naštartovaniu implementácie podopatrenia 19.4 animácie a obstarávanie v zmysle usmernenia PPA 8/2017 a príprava ŽoP. Seminár bol určený predovšetkým zástupcom MAS v rámci Nitrianskeho kraja, zúčastnilo sa ho 13 MAS z príslušného kraja a zástupcovia 2 MAS z Trenčianskeho kraja. Viac informácií sa dozviete zo Správy z realizácie aktivity.