Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Podpora vidieckych obcí z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a podmienky poskytnutia NFP

Dňa 13. 09. 2017 organizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj informačný seminár, ktorý niesol názov „Podpora vidieckych obcí z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a podmienky poskytnutia NFP“. Podujatie sa vydarilo, o čom svedčí vysoký záujem zástupcov vidieckych obcí, MAS a projektových manažérov, ktorí dostali aktuálne informácie k výzve č. 22/PRV/2017. Výnimočnosť semináru podčiarkla účasť zástupcu „Gestora horizontálnych princípov“ a jeho prednáška na tému nediskriminácie a rovnosti mužov a žien v podmienkach podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a ostatných EŠIF.


O priebehu informujeme v správe z realizácie aktivity