Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Informačný seminár k implementácii stratégií CLLD

V marci 2019 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s trnavskou anténou informačný seminár venovaný témam viažucim sa na implementáciu stratégií CLLD. Zúčastnili sa ho najmä predstavitelia MAS z Nitrianskeho a Trnavského kraja.Bližšie informácie o priebehu seminára obsahuje Správa z aktivity.