Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Školenie „Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER“

V mesiaci apríl 2019 zrealizovala Regionálna anténa NSRV SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s trnavskou a bratislavskou anténou školenie na tému Postupy MAS v zmysle príručky pre prijímateľa NFP pre opatrenie 19 Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER. Zúčastnili sa ho predstavitelia MAS, ktorí získali od lektorov z MPaRV SR a PPA cenné rady a poznatky do ďalšej práce pri implementácií stratégií CLLD.Bližšie informácie o priebehu školenia nájdete v Správe z realizácie aktivity.