Prounion
- PROUNION -
konzultačná spoločnosť
s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti
projektového poradenstva

Integrované projekty so sociálnym aspektom vo vidieckom priestore

Dňa 23. septembra 2019 (pondelok) zrealizovala Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Nitriansky kraj v spolupráci s Regionálnou anténou Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Trnavský kraj informačný seminár venovaný tematike integrovaných projektov so sociálnym aspektom v rámci vidieckeho priestoru. Cieľom aktivity bolo poskytnutie osvety k problematike sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní a dodržiavania horizontálnych princípov (nediskriminácia, rovnosť, udržateľný rast) pri projektoch PRV SR a k sociálnym inováciám. Aktivita sa konala v seminárnej miestnosti Hotela Holiday Inn v Trnave a účastníkmi boli najmä zástupcovia miestnych akčných skupín a obcí. Viac informácií prinášame v priloženej Správe z realizácie aktivity.